BALL VALVE / BUTTERFLY VALVE / SLUICE VALVE / CHECK VALVE / EXPANSION JOINT
/ CRANE / 로타리제진기 / 비금속슬러지수집기 / 원형슬러지수집기

익스펜션 신축관
EXPANSION JOINT(TELESCOPIC TYPE)

#
- 익스펜션 신축관은 몸체내에 삽입된 슬리브의 신축작용으로 펌프, 밸브 등 타 배관자재의 설치 및 유지보수를 용이하게 합니다.

규격

사용압력

접합부

사용유체

주요부 재질

#
※ 수요자의 요구에 따라서 다른 재질도 적용함.
No Part name Meterial KS
1 Body 일반구조용압연강 SS400
스테인레스주강 STS304 / STS316 / STS316L
2 Sleev 일반구조용압연강 SS400
스테인레스주강 STS304 / STS316 / STS316L
3 Rubber 합성고무 NBR / EPDM

외형치수

#

Expansion Joint Dimensions (Telescopic)

Bore
(d)
Face to Face Flange Stroke
L ØD ØC ØG T f n-Øh S
80 310 211 160 133 18 2 4-19 40
100 310 238 180 153 18 2 8-19 40
125 325 263 210 183 20 2 8-19 40
150 330 290 240 209 22 2 8-23 40
200 390 342 295 264 22 2 8-23 60
250 400 410 350 319 24 3 12-23 60
300 480 464 400 367 24 3 12-23 75
350 490 530 460 427 26 3 16-23 75
400 530 582 515 477 26 3 16-27 87
450 540 652 565 518 28 3 20-27 87
500 580 706 620 582 28 3 20-27 100
600 610 810 725 682 30 3 20-30 100
700 665 928 840 797 32 3 24-30 112
800 670 1034 950 904 34 3 24-33 112
900 710 1156 1050 1004 36 3 28-33 125
1000 730 1262 1160 1111 38 3 28-36 125
1100 770 1366 1270 1200 41 3 32-36 137
1200 775 1470 1387 1304 43 3 32-36 137
1350 805 1642 1552 1462 45 3 36-40 137
1500 810 1800 1710 1620 48 3 36-40 137
1650 860 1950 1870 1770 53 3 40-40 150
1800 960 2115 2020 1960 55 3 44-49 175
2000 975 2325 2230 2170 58 4 48-49 175
  1. 플랜지는 KS D 3578-F12 규격이며, 요구에 따라 다른 규격도 적용할 수 있습니다.
  2. 신축관의 면간거리는 제작자 표준사양입니다.